Sådan tjener vi penge >

Privatlivspolitik

Senest opdateret 02-01-2020

Hos Admill ApS tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Efter persondataforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Admill ApS ("Admill") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig på vores platform, www.tjek-laan.dk, ("Platformen"). Admill sikrer, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Kontaktoplysninger:

Admill har følgende kontaktoplysninger:

Admill ApS

Adresse: Vestergade 48H, 8000 Aarhus C

CVR. nr: 39423367

Telefon: 4411 0743

E-mail: info@admill.dk

Henvendelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan rettes til os.

FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi indsamler en række oplysninger om dig herunder e-mail adresse som vi gemmer og bruger til markedsføringsformål.
 
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 og § 11 i databeskyttelsesloven.
At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven.
At behandlingen ud fra hensynet til at kunne fremvise offentlig tilgængelig information om den handlede bil, efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. ar-tikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven.
Bemærk, at behandlingen af visse personoplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal loginprocedure samt tilvejebringe tjenesterne på Platformen. Uden disse oplysninger kan Platformen ikke fungere optimalt.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende typer af oplysninger:

Almindelige oplysninger i form af dine kontaktoplysninger, indhold oprettet af dig på Platformen

Email adresse

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, som er nærmere beskrevet nedenfor, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du kan på begæring til Admill ApS få indsigt i hvilke persondata, som vi behandler om dig og hvilken behandling, der finder sted, jf. persondataforordningens artikel 15. Du kan navnlig få adgang til følgende information:

Formålene med behandlingen

Berørte kategorier af personoplysninger
De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til
Det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret
Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig
Du kan derudover få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. Denne ret kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og til immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, jf. persondataforordningens artikel 16.

Derudover har du ret til at få slettet personoplysninger om dig selv i henhold til persondataforordningens artikel 17, såfremt:

Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet;
Du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen;
Du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen;
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; eller
Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.
Sletningen kan dog være begrænset i visse tilfælde. Navnlig kan sletning ikke ske, såfremt vi er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af personoplysninger eller det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige personoplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Admills behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Admill ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Admill er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Admill kun opbevare de oplysninger, som Admill er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Admill har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Admills behandling af dine persondata af grunde, der vedrører din særlige situation, såfremt behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f om interesseafvejning, jf. persondataforordningens artikel 21.

I så fald må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Admills behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

Mens Admill behandler en indsigelse, som der er gjort imod rigtigheden af de personoplysninger, som vi behandler eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at vi har færdigbehandlet indsigelsen.
Admills behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene at anvendelsen af personoplysningerne begrænses.
Admill har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om Admills legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Udfyld og modtag din låneansøgning helt uforpligtende

E-mail*

Telefonnummer

Fortsæt uden indtastning af e-mail

ansøg Ansøg nu